Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/server138870/ftp/fundacja_sanatio/wp-content/plugins/give/includes/gateways/offline-donations.php on line 377
Statut – Fundacja SANATIO

Statut

Statut fundacji pod nazwą

"Fundacja SANATIO"

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja SANATIO”, ustanowiona została przez Jarosława Wojciecha MROŻKA, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 marca 2019 r. przez notariusza w Warszawie – Patrycję TOMALA, prowadzącą kancelarię notarialną przy ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, za Rep. A. Nr 811/ 2019.
 2. W dalszej części statutu Fundacja SANATIO zwana jest „Fundacją”.
 3. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz Statutu Fundacji, zwanego „Statutem”.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może:
  1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
  2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych i cywilnych lub uczestniczyć w fundacjach.
 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

Cele i zasady działania fundacji

§3

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

 1. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 2. osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością;
 3. osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw i wykroczeń.

§4

Celem Fundacji jest:

 1. niesienie pomocy psychologicznej i prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 2. niesienie pomocy psychologicznej i prawnej osobom fizycznym i prawnym – niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością;
 3. niesienie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i ich rodzinom, pokrzywdzonym w wyniku przestępstw i wykroczeń;
 4. podnoszenie świadomości prawnej wśród osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością;
 5. prowadzenie działalności na rzecz ochrony praw osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością i wykluczeniem społecznym;
 6. propagowanie w społeczeństwie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających;
 7. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki związanej z niewypłacalnością;
 8. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 10. wzmacnianie w społeczeństwie postaw zmierzających do poszanowania godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli;
 11. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony praw konsumentów;
 13. promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia mediacji oraz innych „alternatywnych sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów” (ADR);
 14. wspieranie i promocja działań edukacyjnych w zakresie mediacji oraz innych ADR jako szybszych i komplementarnych sposobów rozwiązywania sporów;
 15. promocja mediacji oraz innych ADR w środowiskach biznesu jako wygodniejszych, szybszych i skuteczniejszych sposobów rozwiązywania sporów;
 16. promocja mediacji oraz innych ADR w środkach masowego przekazu;
 17. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki związanej ze stosowaniem mediacji oraz innych ADR.

§5

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki ochrony praw osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością;
 2. udzielanie i finansowanie pomocy psychologicznej i prawnej, skierowanej wobec osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością i wykluczeniem społecznym;
 3. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
 4. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i wychowawczej przez organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
 5. organizowanie prowadzenie i wspieranie programów podnoszących kompetencje społeczne, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, będących skutkiem trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub stanu niewypłacalności;
 6. świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w celu umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 7. inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń i osób zbieżnych z celami Fundacji;
 8. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się tematyką zbieżną z celami Fundacji;
 9. realizowanie zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową;
 10. gromadzenie środków materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

Majątek fundacji

§6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/ 100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji (z czego kwota 1.000,00 PLN <> jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§7

 1. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach lub akcjach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i nieruchomościach.

§8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
 3. programów w ramach funduszy UE;
 4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat bankowych;
 5. wpływów kapitałowych i papierów wartościowych;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 7. dochodów z działalności gospodarczej.

§10

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Organy fundacji

§11

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§12

 1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z jednej do pięciu osób.
 2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na sześcioletnie kadencje. W przypadku zarządu wieloosobowego, Fundator wskazuje Prezesa.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując Prezesa.
 5. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 6. Po upływie kadencji dotychczasowych członków Zarządu, nowych członków Zarządu albo następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Fundator.
 7. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 9. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków, bez podawania przyczyny, w każdym czasie.
 10. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 11. Odwołanie członka Zarządu następuje także w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu lub Fundatora;
  2. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok;
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  5. istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień Statutu.
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatora.
 4. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji i stanowią koszty jej działalności.

§13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek prawa handlowego;
  7. powoływanie kierowników zakładów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakładów;
  8. reprezentowanie Fundacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu, dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Zarząd składa Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz działalności Zarządu za rok ubiegły do 30 czerwca.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora lub innego członka Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie telekonferencji, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w powyższy sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

Sposób reprezentacji

§14

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, składa każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw objętych Statutem.

Działalność gospodarcza

§15

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  2. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  3. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  4. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  5. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  6. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  7. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
  8. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  9. 69.10.Z Działalność prawnicza;
  10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  13. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  14. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
  15. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
  16. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
  17. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  18. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  19. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  20. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  21. 85.59.A Nauka języków obcych;
  22. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  23. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

Zmiana statutu i celów Fundacji

§16

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.
 2. Fundator uprawniony jest do zmiany celów, dla których została powołana Fundacja. Zmiana celów Fundacji następuje w drodze zmiany Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

Połączenie Fundacji

§17

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator.
 4. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

Likwidacja Fundacji

§18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie, decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w Statucie. Konkretne cele, na które zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

Postanowienia końcowe

§19

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja sporządza sprawozdania finansowe za rok obrachunkowy, z tym że pierwsze sprawozdanie zostanie złożone do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Członkowie zarządu Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.
 3. W przypadku śmierci Fundatora wszelkie przysługujące mu, na mocy Statutu, prawa i obowiązki wykonuje osoba lub osoby wskazane przez niego w testamencie, a w przypadku braku wskazania w testamencie takiej osoby, prawa i obowiązki Fundatora wykonuje osoba wskazana jednomyślnie przez jego małżonka i zstępnych małżonka, którzy w chwili śmierci Fundatora osiągnęli pełnoletność. W przypadku braku jednomyślności, Fundacja ulega likwidacji, zgodnie z przepisami § 18.
 4. Przepisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się wprost dla określenia kompetencji takiej osoby. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców tak wskazanego Fundatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content