Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/server138870/ftp/fundacja_sanatio/wp-content/plugins/give/includes/gateways/offline-donations.php on line 377
Ochrona danych osobowych – Fundacja SANATIO

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Darczyńcę czynnościami, jest Fundacja SANATIO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Udostępnienie danych osobowych przez Darczyńcę ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzania następuje:
– w celu realizacji czynności prawnej – darowizny,
– na potrzeby marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora danych .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Darczyńcą a Administratorem danych, jak również ze względu na właściwość umowy darowizny oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora danych mogą być udostępnione:
– odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
– nazwiska i imiona,
– numer telefonu,
– adres poczty elektronicznej e-mail,
– adres zamieszkania lub pobytu,
– adres do wysyłki,
– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Darczyńca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Administratora danych na potrzeby działań marketingowych Administratora, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Darczyńcy informacji dotyczących działalności Administratora.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Darczyńcę, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Darczyńcy przysługuje prawo do:
– informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
– uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
– sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
– usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
– ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
– przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
– sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora,
– wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
– skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres fundacja@sanatio.pl. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.), jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp., jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.). Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego odebrania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content