Informacja na temat darowizn

Darowizna jest jedną z najczęściej stosowanych form pozyskiwania środków finansowych w przypadku fundacji. Darowizny pozyskiwane przez fundację SANATIO są przeznaczone na jej cele statutowe.

Darowizna od strony formalnej
Zgodnie z definicją darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z tego przekazania. Darczyńcą może być:
    • osoba fizyczna,
    • osoba prawna (firmy, spółki itd.).

W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej. Dla standardowej wpłaty przekazywanej na rachunek fundacji wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Do najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.:
    • możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
    • przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
    • możliwość pomniejszenia o kwotę darowizny podstawy do opodatkowania.

Przedmiotem darowizny mogą być świadczenia o różnym charakterze. Mogą być to zarówno środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, prawa, a nawet zwolnienie obdarowanego z długów. Co do zasady darczyńca może odwołać darowiznę w określonych sytuacjach:
    • jeżeli nie wykonano jeszcze zawartej umowy darowizny i odwołanie wynika ze zmiany stanu majątkowego darczyńcy (choroby, utrata majątku itp.), który uniemożliwia sfinalizowanie darowizny,
    • darczyńca lub jego spadkobiercy mogą cofnąć darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego tzw. „rażącej niewdzięczności”.

Jak przekazać darowiznę na rzecz fundacji SANATIO?
Fundacja SANATIO niesie pomoc psychologiczna i prawną osobom niewypłacalnym i zagrożonym niewypłacalnością, pozyskuje wsparcie na wiele sposobów, m in. przez darowizny na cele określone w statucie fundacji (cele statutowe). Standardowa darowizna może zostać wpłacona w dowolnym momencie na konto fundacji, wskazane na stronie, w sposób tradycyjny (przelew bankowy) lub za pomocą specjalnego formularza.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content